• Keskuskatu 14, 04600 Mäntsälä
  • Puh. 044 367 1335
 

Etusivu / Yritys / Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Chianna tmi / Inner Health
Y-tunnus: 2838423-7
Osoite: Keskuskatu 14
Postinumero: 04600
Postitoimipaikka: Mäntsälä
Puhelinnumero: 044 3671335
Sähköpostiosoite: anna@innerhealth.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Chianna tmi / Inner Health
Nimi: Anna Rajamäki
Osoite: Keskuskatu 14,
Postinumero: 04600
Postitoimipaikka: Mäntsälä
Puhelinnumero: 044 3671335
Sähköposti: anna@innerhealth.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Chianna tmi / Inner Health
Nimi: Anna Rajamäki
Osoite: Keskuskatu 14
Postinumero: 04600
Postitoimipaikka: Mäntsälä
Puhelinnumero: 044 3671335
Sähköposti: anna@innerhealth.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman
hyvä ja turvallinen hoito, sekä toimiva asiakassuhde. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu
potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden tuottamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen
ylläpitämistä ja kehittämistä varten. Kerättäviä tietoja käytetään Inner Health oy:n asiakkaan ja
hoitajan väliseen viestintään.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan luvalla yhteystietoja käytetään Inner Healthin tarjouksiin ja palveluihin liittyvään
tiedottamiseen ja mainontaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän
tarkoitukseen milloin tahansa.

6. Rekisterin tietosisältö
asiakkaan nimi, syntymävuosi, puhelinnumero, kotiosoite, sähköpostiosoite.
Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan/hoitoon tulon syy, asiakkaan terveydentila ja
käyttämät lääkkeet, leikkaukset ja vammat, raskaus, aikaisemmat hoidot sekä asiakkaan
antamat lisätiedot.

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan alkutilanne, hoitoajat, annettu hoito sekä
asiakkaan antamat lisätiedot.

Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan
liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai
toteutuksessa.

Noudatettavia lakeja: Henkilötietolaki 523/1999, kuluttajansuojalaki 393/2014, laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, laki potilaan asemasta ja oikeuksista
785/1992.

7. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään, kun laki sitä edellyttää.
Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen
ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista
sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin
yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Asiakkaan täyttämä dokumentti säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti
tallennetuista tiedoista. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja
salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.